Wpływ euro na rynki kapitałowe (2002)

Wpływ euro na rynki kapitałowe (2002)

Jolanta Zombirt

„Euro od A do Z” to zbiór opracowań opublikowanych w 2002 roku w dodatku edukacyjnym do miesięcznika „Bank i Kredyt” – czasopisma wydawanego przez Narodowy Bank Polski.

 

CZYTAJ RAPORT

 

Wybitni znawcy problematyki pieniądza europejskiego zaprezentowali tu jego podstawowe cechy, a także omówili korzyści i ewentualne problemy, wynikające z wprowadzenia nowej waluty. Przedmiotem zainteresowania Autorów był również Europejski Bank Centralny, główny podmiot odpowiedzialny za politykę pieniężną w nowym systemie monetarnym, i zasady jego działania w nowych warunkach. Nie jest wprawdzie przesądzone, kiedy euro zostanie wprowadzone w Polsce, jednak funkcjonowanie nowego pieniądza na znacznym terytorium Europy, obejmującym najbardziej rozwinięte państwa kontynentu, już teraz wywiera znaczący, wieloraki wpływ na procesy gospodarcze w naszym kraju. Przystąpienie Polski do strefy euro, rekomendowane przez wielu wybitnych ekonomistów i przedstawicieli praktyki gospodarczej, wymaga spełnienia przez nasz kraj wielu kryteriów. Przygotowaniom do akcesji – często złożonym i czasochłonnym, wymagającym podjęcia pilnych działań – poświęciliśmy więc odrębne artykuły. Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja ułatwi Państwu poznanie problematyki europejskiego pieniądza, a dla Narodowego Banku Polskiego będzie dobrym sposobem upowszechniania tej tak ważnej dla nas wszystkich wiedzy. Przy tej okazji zapraszamy Państwa do studiowania – w tegorocznych numerach „Banku i Kredytu” – nowego, trudnego i kontrowersyjnego zagadnienia globalizacji.

Narodowy Bank Polski, czerwiec 2003 roku