Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty (2017)

Przyjęcie euro przez Polskę. Potencjalne korzyści i koszty (2017)

dr Justyna Sikora
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, lipiec 2017

 

CZYTAJ RAPORT

 

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku. Jako członek Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) objęty derogacją jest formalnie zobowiązana do przyjęcia euro, jednakże termin wprowadzenia wspólnej waluty nie został sprecyzowany. Temat przyjęcia euro przez Polskę jest obecny w toczącej się debacie politycznej i ekonomicznej, wywołując wiele emocji. Dyskusja ma często charakter polityczny i ideologiczny, a kwestie ekonomiczne, w tym potencjalne korzyści i koszty z wprowadzenia wspólnej waluty, są nierzadko odsuwane na drugi plan. Dodatkowo kryzys finansów publicznych w kilku państwach członkowskich strefy euro oraz reformy zasad jej funkcjonowania dostarczyły silnych argumentów przeciwnikom wspólnej waluty. Badania CBOS wskazują, że poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce sukcesywnie maleje od 2010 roku. Według ankiety opublikowanej w kwietniu 2017 roku 72% respondentów sprzeciwiało się wprowadzeniu euro w Polsce, natomiast odsetek zwolenników wspólnej waluty wyniósł 22%. Z kolei zgodnie z wynikami badań Eurobarometru z kwietnia 2017 roku 52% ankietowanych uważało, że wprowadzenie euro byłoby niekorzystne dla Polski, zaś 43% ankietowanych było odmiennego zdania. Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie głównych korzyści i kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. W analizie skupiono się przede wszystkim na skutkach długoterminowych.