Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2018)

Witold M.Orłowski (koordynator), Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Jarosław Wołkonowski, Magdalena Markiewicz

© Copyright by Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2018

 

CZYTAJ RAPORT

 

Raport przedstawia wyniki badania wpływu wprowadzenia euro na funkcjonowanie gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy koncentrują się na analizie sytuacji z czterech krajów, które przystąpiły do strefy euro w 2007 roku: Litwy, Estonii, Łotwy i Słowacji.

W raporcie omówione zostały warunki ekonomiczne tych krajów i przebieg procesu przygotowawczego poprzedzającego ich wstąpienie do strefy euro. Dalsza część raportu skupia się na przedstawieniu skutków gospodarczych wprowadzenia euro w tych państwach: analizowany jest wpływ zmiany waluty na handel, inwestycje czy poziom inflacji w tych krajach poprzez porównanie odpowiednich wskaźników z danymi z podobnych gospodarek, które nie przyjęły euro. Pogłębione analizy sytuacji gospodarczej na Słowacji i w państwach bałtyckich uwzględniają także wpływ wprowadzenia euro na stan finansów publicznych, prognozy wzrostu PKB, udział kredytów w walutach obcych dla gospodarstw domowych, saldo obrotów bieżących, stopy procentowe, stopy bezrobocia, zmiany produkcji przemysłowej i poziomu PKB. 

Autorzy opisują także kontekst polityczny, przedstawiając wpływ wprowadzenia euro w tych krajach na wewnętrzną sytuację polityczną i eurosentyment wśród obywateli. Dowodzą, że korzyści gospodarcze z wprowadzenia euro były w tych państwach na tyle odczuwalne dla “zwykłych” obywateli, że przełożyły się na wysokie poparcie dla euro – dużo wyższe niż w krajach regionu, które nie przyjęły jeszcze euro (jak Polska, Czechy czy Węgry).