Pieniądze to nie wszystko? Przyjęcie euro w Polsce z perspektywy młodszego i starszego pokolenia

Pieniądze to nie wszystko? Przyjęcie euro w Polsce z perspektywy młodszego i starszego pokolenia

Projekt Polska, Warszawa 2023
dr Krzysztof Mączka, dr Maciej Milewicz, Klaudia Rodziejczak, dr Miłosz Hodun

 

CZYTAJ RAPORT

 

Polska zobowiązała się do przyjęcia euro wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. Przyjęcie waluty euro będzie miało znaczący wpływ na przyszłość kraju i na wiele lat określi naszą pozycję w Europie. Należy zauważyć, że wejście do strefy euro to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także duża zmiana polityczna i społeczna. Może oddziaływać korzystnie na stabilność cen, poprawę sytuacji gospodarczej Polski przez zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorstwami czy lepszą wymianę handlową. Przyjęcie euro ma także znaczenie społeczne i symboliczne – zmiana waluty mogłaby wpłynąć na zbliżenie i integrację Polski z pozostałymi krajami UE czy poczucie tożsamości europejskiej Polek i Polaków. Zmiana waluty jest tematem, który krańcowo różne opinie. Jednakże aktualnie wprowadzenie Polski do strefy euro nie budzi tak wielkiego zainteresowania opinii publicznej jak w przeszłości, prawdopodobnie z uwagi na brak spełniania kryteriów konwergencji. Uważamy jednak, że jest to nadal kluczowa dla społeczeństwa debata, którą należy podjąć.

Ponowne podjęcie dialogu na temat euro jest istotne także ze względu na widoczną lukę informacyjną – ostatnie badania CBOS dotyczące postaw Polek i Polaków wobec euro zakończone zostały w 2014 r. Posiadanie aktualnych i pogłębionych danych dotyczących poglądów wobec wspólnej waluty może być pomocne dla celów prowadzenia merytorycznej debaty publicznej, także w kontekście ostatnich eurosceptycznych postaw prezentowanych przez media rządowe i niektórych polityków. Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie postrzeganych przez Polki i Polaków szans i zagrożeń związanych z przyjęciem waluty euro.

Przebadaliśmy dwie grupy wiekowe – młodych dorosłych mieszczących się w przedziale wiekowym 18 – 25 oraz seniorów i seniorki w wieku powyżej 60 lat. Grupy te różnią się nie tylko wiekiem, ale niekiedy również charakteryzują je różne postawy wobec Unii Europejskiej. Młode osoby dorosłe z reguły przejawiają bardziej proeuropejskie nastawienie, bywają bardziej otwarci na zmiany. Natomiast starsze pokolenie wydaje się być bardziej eurosceptyczne, nieprzychylnie nastawione wobec integracji europejskiej. Przyjrzenie się postawom zarówno młodszych, jak i starszych ma niebagatelne znaczenie dla przyszłości i kierunku, w którym będziemy podążać jako państwo. Od mobilizacji każdego z pokoleń mogą zależeć wyniki czekających nas wyborów i pozycja Polski w Unii Europejskiej.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Wolności Gospodarczej.

 

Fundacja Projekt: Polska. Fundacja powołana do życia w 2007 r. przez grupę ekspertów i ekspertów, działaczek i działaczy pozarządowych oraz przedsiębiorczyń i przedsiębiorców w celu wsparcia działań na rzecz bardziej nowoczesnej, otwartej i liberalnej Polski. Fundacja jest interdyscyplinarnym think-do-tankiem realizującym swoje cele poprzez badania naukowe, projekty społeczne i kampanie edukacyjno-informacyjne. Fundacja działa jako płaszczyzna współpracy, łącząc wiedzę i doświadczenie profesjonalistów wywodzących się zróżnych środowisk i wierzących w progresywną Polskę w silnej Europie.