Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne (2017)

Unia Europejska i strefa euro. Doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne (2017)

Monika Gwóźdź-Lasoń, Sławomir Miklaszewicz, Klaudia Pujer

© Copyright by EXANTE
exante.com.pl, Wrocław 2017

 

CZYTAJ RAPORT

 

 

Niniejsza monografia w trzech rozdziałach podejmuje wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i strefy euro w kontekście doświadczeń i wyzwań ekonomicznych oraz inżynieryjnotechnicznych. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę procesu budowania i funkcjonowania Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Wskazano w nim motywy powołania tworu jakim jest strefa euro oraz warunki uczestnictwa w obszarze euro. Opracowanie stanowi zarys funkcjonowania strefy euro w okresie jej rozkwitu i stabilizowania się, w tym pokładanych w niej nadziei. Sygnalizuje również obecną sytuację, w jakiej znalazła się Europa (doświadczenie kryzysu finansowo gospodarczego). Destabilizacja Unii Ekonomicznej i Monetarnej dowodzi, że waluta euro nie spełniła swoich założeń stabilności i jedności.

Rozdział drugi traktuje o pokryzysowych wyzwaniach strefy euro i ich skutkach dla Polski. Światowy kryzys finansowy ujawnił wiele słabości w funkcjonowaniu strefy euro. Na pierwszym miejscu wskazać można na nadmiernie ekspansywną politykę budżetową, która doprowadziła do przekroczenia przez większość państw strefy euro ustalonych w traktacie z Maastricht budżetowych kryteriów konwergencji. Z kolei nieskuteczny nadzór bankowy nie zatrzymał nadmiernej ekspansji kredytowej i wzrostu zadłużenia sektora prywatnego. Podjęta przez rządy i bank centralny walka ze skutkami ekspansji kredytowej doprowadziła do drastycznego wzrostu długu publicznego. To z kolei zmusiło europejskich decydentów do podjęcia działań mających na celu prowadzenie przez państwa członkowskie bardziej restrykcyjnej polityki budżetowej i kredytowej. Efektem zacieśniania polityki budżetowej i kredytowej stały się nowe regulacje, a skutki tych działań można już obecnie obserwować. Ograniczenia regulacyjne banków, choć słuszne i potrzebne z punktu widzenia stabilności systemu finansowego strefy euro, spowodowały utrudnioną dostępność kredytową, a tym samym ogromną dynamikę wzrostu platform pożyczkowych (ang. peer-to-peer) będących poza uregulowanym systemem bankowym. Z jednej strony rodzi to określone zagrożenia dla stabilności finansowej, ale z drugiej upatruje się tu impulsów pobudzania wzrostu gospodarczego. Z kolei od wdrażania programów konsolidacji budżetowej i przestrzegania dyscypliny oczekuje się także stworzenia korzystnych warunków wzrostu gospodarczego. Mając na uwadze powyższe, za podstawowe zadanie badawcze rozdziału przyjęto analizę rozwiązań budżetowych strefy euro i innowacji na rynku kredytowym Unii Europejskiej, których celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego w strefie euro jako nadrzędnego dla dalszego rozwoju Europy.

 

Rozdział trzeci omawia techniczno-inżynieryjne doświadczenia i wyzwania budownictwa na szkodach górniczych w obszarze Unii Europejskiej. Celem przedstawionych w rozdziale materiałów jest zaprezentowanie zagadnienia wzmacniania podłoża gruntowego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża górniczego w celu zapobiegania utraty wartości działek budowlanych ze względu na możliwość pojawienia się szkód górniczych. Badania czynników mających wpływ na nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę na terenach z górniczym oddziaływaniem eksploatacyjnym były podstawą do zaplanowania odpowiedniego zakresu projektowego oraz oznaczenia rodzaju, czasu i oddziaływań na budowle i budynki, które mają powstać na analizowanych w rozdziale terenach. Rozdział bazuje na wynikach analiz zarówno teoretycznych (przegląd literatury, w tym wytycznych unijnych), jak i empirycznych, a także obliczeniach normowych, numerycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Przedstawione w niniejszym opracowywaniu analizy i wnioski, stanowią część prowadzonych prac rozwojowych, mających na celu uzupełnienie wiedzy z zakresie know-how dla przemysłu górniczego, w aspekcie analizowanego zagadnienia zabezpieczenia powstania szkód górniczych na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania jako
tereny budowlane.

Teksty zaprezentowane w niniejszej publikacji proponują rozwiązania problemów ekonomiczno-techniczno-inżynieryjnych zdiagnozowanych w środowisku unijnym przy wykorzystaniu już istniejącej wiedzy (opracowania przeglądowe), ale także zawierają rozwiązania nowe – uwzględniające dość wąsko wyspecjalizowaną wiedzę nabytą w trakcie studiów literaturowych lub praktyki zawodowej (opracowania przyczynkarskie). Monografia to głos w dyskusji na temat niedomagań natury ekonomiczno-technicznej zaobserwowanych w obszarze Unii Europejskiej i strefy euro; opisuje, diagnozuje i interpretuje je tak w ujęciu całościowym, jak i w najróżniejszych aspektach, fragmentach czy warstwach. Żywimy nadzieję, że monografia stanie się inspiracją do podjęcia badań własnych, przyczyni się do poszerzenia współpracy z praktykami, ale także do rozwoju teorii i badań podstawowych.

ZESPÓŁ AUTORSKI