Fakty i mity

Fakt

Wprowadzenie euro będzie dodatkowym motywatorem do prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej.

Polska od wielu lat zmaga się ze strukturalnym problem deficytu budżetowego i wysokim zadłużeniem publicznym, zbliżającym się do konstytucyjnych ograniczeń*. Jednocześnie coraz więcej wydatków jest realizowanych poza budżetem państwa. Taka sytuacj...
Fakt

Wprowadzenie euro poprawi bezpieczeństwo Polski.

Silniejsze powiązanie gospodarcze i polityczne Polski z Unią zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju. Strefa euro może stać się dla Polski „gospodarczym NATO”. Jakikolwiek atak zagrażający naszemu bezpieczeństwu (o różnej formie - nie tylko aktu woj...
Fakt

Wprowadzenie euro sprawi, że nasi przedstawiciele będą uczestniczyć we wszystkich najważniejszych gremiach decyzyjnych w UE.

Na poziomie politycznym, przyjęcie euro oznacza udział w „Europie pierwszej prędkości”. Podczas gdy populistyczne narracje mówią o odzyskiwaniu przez Polskę suwerenności, tak zwana „Unia wielu prędkości” systematycznie staje się faktem. Koncepcja ...
Mit

Euro było przyczyną kryzysu w Grecji.

Przyczyną kryzysu w Grecji była nieodpowiedzialna polityka budżetowa greckich rządów. Udział w strefie euro wymaga odpowiedzialności od polityków rządzących krajami członkowskimi. W Grecji nieodpowiedzialne działania rządów doprowadziły do ogromny...
Mit

Na strefie euro korzystają głównie Niemcy.

Niemcy nie zyskują na posiadaniu euro bardziej niż inne kraje strefy euro; nie mają też wcale większego wpływu na politykę pieniężną strefy euro niż inni jej członkowie. Po pierwsze, w podejmowaniu decyzji w ramach Europejskiego Banku Centralnego ...
Mit

Euro powinniśmy przyjąć dopiero, gdy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego Niemiec.

Badania pokazują, że jest wręcz odwrotnie – mniej zamożne kraje bardziej zyskują na przyjęciu euro. (1) Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim po wejściu do strefy euro możemy się spodziewać spadku stóp procentowych (nawet jeśli stopy procentow...
Mit

Polska bez euro rośnie szybciej niż gdyby była w strefie euro.

To prawda, że polska gospodarka rośnie w szybszym tempie niż gospodarka strefy euro. Nie wynika to jednak z faktu posiadania własnej waluty. Na tempo wzrostu gospodarczego kraju wpływa jednocześnie wiele różnych czynników. Jedną z najpowszechniej ...
Fakt

Wprowadzenie euro NIE spowoduje wzrostu cen.

To naturalne, że obawiamy się wzrostu cen. Jednak pojawiające się w mediach czy Internecie tezy, w których próbuje się łączyć moment wprowadzenia euro ze wzrostem inflacji, często są oparte na anegdotach i cenach pojedynczych, losowo wybranych pro...
Mit

Euro odbierze nam samodzielność w polityce gospodarczej.

Po wprowadzeniu euro Polska straci możliwość samodzielnego kształtowania niektórych elementów polityki monetarnej – m.in. ustalania wysokości stóp procentowych. Kompetencje te przejmie Europejski Bank Centralny (EBC), a przedstawiciele Polski będą...