Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski (2017)

Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski (2017)

Grzegorz Gorzelak, Marta Götz, Bartłomiej Nowak, Artur Nowak-Far, Witold M. Orłowski (koordynator)

© Copyright by Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2017
Raport został przygotowany dla Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. 

 

CZYTAJ RAPORT

 

Autorzy raportu przedstawiają trzy scenariusze wejścia Polski do strefy euro: “szybkie wejście”, “życie w przedpokoju” oraz “trzaśnięcie drzwiami”, analizując potencjalne skutki każdego z tych scenariuszy w wymiarach prawnym, politycznym, finansowym i ekonomicznym. Przedstawione są zarówno bezpośrednie konsekwencje, jak i mechanizmy czy procesy, które zaistnieją w tych sferach przy wejściu (lub wycofaniu się z wejścia) Polski do strefy euro.

Raport ten zawiera analizę prawnych aspektów decyzji Polski o wstąpieniu do strefy euro i rozwiązania prawne dotyczące derogacji (uchylenia obowiązku wstąpienia do euro) w trzecim scenariuszu. Analiza wymiaru politycznego obejmuje propozycje niezbędnych zmian administracyjnych i instytucjonalnych oraz potencjalne scenariusze polityczne podjęcia w Polsce decyzji w sprawie wstąpienia do strefy euro.

Analiza wymiaru finansowego obejmuje kwestię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce, przewidywania dot. kształtu i wielkości przyszłych budżetów UE w kontekście wejścia Polski do strefy euro i scenariusze rozwoju Polski po wejściu do strefy euro. W analizie wymiaru gospodarczego, autorzy przedstawiają korzyści i ryzyka związane z przyjęciem euro, prognozowany kształt strefy euro w przyszłości, warunki ekonomiczne członkostwa i omawiają różne scenariusze ogólnoekonomiczne dla Polski, w zależności od wybranego scenariusza przyjęcia lub rezygnacji z przyjęcia euro w Polsce.