Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę (2009)

Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę (2009)

Ministerstwo Finansów,  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Warszawa, kwiecień 2009

 

CZYTAJ RAPORT

 

Dokument przedstawia uwarunkowania przystąpienia do realizacji drugiego etapu Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę. Głównym przedmiotem zainteresowania tego dokumentu nie są terminy, lecz warunki bezpiecznego włączenia polskiej waluty do systemu ERM II, które będą sprzyjać stabilności kursu złotego w tym systemie. Równocześnie podkreślona jest konsekwencja Rządu RP w dążeniu do możliwie szybkiego przyjęcia euro i realizacji działań mających na celu maksymalizację korzyści i minimalizację kosztów pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.