Czy warto przyjąć euro w Polsce? (2008)

Czy warto przyjąć euro w Polsce? (2008)

Jakub Borowski
Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008

 

CZYTAJ RAPORT

 

• Zastąpienie waluty krajowej walutą unii monetarnej rodzi koszt związany z utratą możliwości oddziaływania na gospodarkę poprzez krajową politykę pieniężną. Koszt ten jest tym mniejszy, im bardziej elastyczny jest krajowy rynek pracy, im większa jest możliwość wykorzystywania polityki fiskalnej dla łagodzenia wahań aktywności gospodarczej, im mniejsza jest podatność krajowej gospodarki na wstrząsy oddziałujące na nią silniej niż na pozostałe gospodarki należące do unii monetarnej i im większy jest destabilizujący wpływ płynnego kursu walutowego na gospodarkę.

• Najważniejszymi korzyściami z utworzenia unii monetarnej są: eliminacja kosztów transakcyjnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w związku z koniecznością wymiany waluty unii monetarnej na walutę krajową i vice versa, obniżenie stóp procentowych i związany z tym wzrost inwestycji krajowych, zwiększenie wymiany handlowej w krajach tworzących unię walutową, eliminacja zagrożenia kryzysem walutowym, zwiększony napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz zwiększenie przejrzystości cen i towarzyszący temu wzrost konkurencji.

• Ryzyko, że po przystąpieniu do strefy euro wspólna polityka monetarna prowadzona przez Europejski Bank Centralny nie będzie właściwa dla polskiej gospodarki, jest niskie. Świadczy o tym umiarkowanie silna i trwała synchronizacja cykli koniunktury w Polsce i strefie euro. Po wprowadzeniu euro dostosowania płacowe, migracje zagraniczne – po przeprowadzeniu reformy finansów publicznych – polityka fiskalna, będą łagodzić negatywny wpływ ewentualnych wstrząsów na produkcję i zatrudnienie w Polsce. Ponadto, w przypadku pozostawania Polski poza strefą euro, wahania kursu złotego mogą być źródłem wstrząsów dla polskiej gospodarki.

• Wprowadzenie euro w Polsce może przyczynić się do wzrostu PKB per capita o 8–12 proc. Oznacza to, że po przyjęciu euro można oczekiwać w Polsce istotnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Uzyskane wyniki mogą być traktowane jako ostrożne szacunki, gdyż każda z trzech omówionych w opracowaniu metod oceny efektów wprowadzenia euro nie uwzględnia wszystkich możliwych korzyści z przyjęcia wspólnej waluty.

• Korzyści z przyjęcia euro w Polsce będą większe niż koszty związane z tym procesem. Z jednej strony, uczestnictwo w strefie euro stwarza możliwość trwałego i istotnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce. Z drugiej strony, ryzyko niedopasowania polityki pieniężnej EBC do potrzeb polskiej gospodarki jest niskie i najprawdopodobniej zmniejszy się po przyjęciu wspólnej waluty. Można również oczekiwać, że w przypadku nieprzyjęcia euro wahania kursu złotego będą wywierać destabilizujący wpływ na polską gospodarkę.