Wprowadzenie euro poprawi bezpieczeństwo Polski.

Fakt

Silniejsze powiązanie gospodarcze i polityczne Polski z Unią zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju. Strefa euro może stać się dla Polski „gospodarczym NATO”. Jakikolwiek atak zagrażający naszemu bezpieczeństwu (o różnej formie – nie tylko aktu wojny, ale wielu innych form ingerencji w bezpieczeństwo czy cyberbezpieczeństwo kraju) na wspólny obszar walutowy, dzielony z krajami takimi jak Niemcy czy Francja, byłby niezwykle kosztowny dla wszystkich członków obszaru, co zwiększa motywacje tych państw do wspólnego przeciwstawiania się aktom agresji. Reperkusje polityczne i gospodarcze takiego działania miałyby ogromną skalę.

Trwająca agresja Rosji na Ukrainę dotkliwie przypomniała nam o szczególnym położeniu geopolitycznym Polski w Europie. Dziś rośnie zagrożenie militarne w pobliżu naszych granic i niepewność w gospodarce. Rosyjski atak na naszych sąsiadów sprawił m.in., że na wartości gwałtownie stracił polski złoty. Dlatego jednym z najbardziej bezpośrednich efektów wejścia do strefy euro będzie poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Euro jest jedną z największych i najważniejszych walut na świecie, w znacznie mniejszym stopniu podatną na załamania i spekulacje. Dzięki temu również same kraje strefy euro są mniej podatne na kryzysy walutowe. Dołączenie do tego klubu wzmocni bezpieczeństwo finansowe naszego państwa i obywateli.

Cała Unia Europejska konsekwentnie zmierza ku silniejszej integracji, o czym pisaliśmy także tutaj. Obecność Polaków we wszystkich najważniejszych gremiach decyzyjnych Unii wpłynie na lepsze relacje z zagranicznymi partnerami i pozwoli skuteczniej bronić polskich interesów. W sytuacji kryzysowej silne relacje z międzynarodowymi partnerami są nie do przecenienia.

Podczas wojny często konieczne jest drukowanie pieniędzy na sfinansowanie działań militarnych (co jest oczywiście uważane za szkodliwe w warunkach pokoju). Dla średniej wielkości kraju z własną walutą, jakim jest Polska, taki scenariusz oznaczałby wiele negatywnych skutków gospodarczych, m.in. gwałtowny wzrost inflacji oraz różne konsekwencje spadku kursu walutowego. Nasze uczestnictwo w strefie euro gwarantowałoby większą stabilność waluty w takiej sytuacji, a silniejsze powiązanie z krajami strefy euro sprawiłoby, że de facto wszyscy musieliby solidarnie wziąć na siebie koszty prowadzenia wojny.

W scenariuszu wojny musimy również zwrócić uwagę, na trudności, z jakimi mierzyły się osoby uciekające z Ukrainy próbując wymienić hrywny na euro lub inne europejskie waluty. Oprócz wielu praktycznych problemów, z którymi spotykali się na granicy czy już w krajach goszczących, Ukraińcy musieli także zmierzyć się z faktem, że wartość ich gotówki i majątków z dnia na dzień drastycznie spadła.

Choć mamy nadzieję, że powyższe argumenty okażą się czysto hipotetyczne, w obecnych czasach żadne dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa Polski nie powinny być lekceważone.

 


  1. The World Bank (2022) GDP (current US$) – Euro area. Dostępne: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=XC&start=2020 [Data dostępu: 30.10.2022]
  2. The World Bank (2022) GDP (current US$) – Poland. Dostępne: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=PL&start=2020 [Data dostępu: 30.10.2022]
  3. Muś, A., Tatała, M. (2022) ‘Czas na euro i silniejszą integrację z UE w Polsce’, Rzeczpospolita, 10.03, Dostępne: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art35843151-arkadiusz-mus-marek-tatala-czas-na-euro-i-silniejsza-integracje-z-ue-w-polsce [Data dostępu: 30.10.2022]
  4. Unia Europejska (2022) Euro – korzyści. Dostępne: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/benefits_pl [Data dostępu: 30.10.2022]
  5. Mucha-Leszko, B. (2022) ‘Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej’, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, vol. 48, nr 1, str 151-159. Dostępne: https://journals.umcs.pl/h/article/view/88 [Data dostępu: 28.09.2022]
  6. Rada UE i Rada Europejska (2022) Międzynarodowa rola euro. Dostępne: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/international-role-euro/ [Data dostępu: 28.09.2022]