Wprowadzenie euro wpłynie pozytywnie na inwestycje w Polsce.

Fakt

Analizy ekonomiczne Europejskiego Banku Centralnego potwierdzają, że wspólna waluta zwiększa napływ inwestycji do strefy euro. (5)

Po pierwsze, wstąpienie do strefy euro wymaga spełnienia przez dany kraj tzw. kryteriów konwergencji. Należy wykazać m.in. długotrwale niską inflację (stabilne ceny), zachowywanie równowagi w finansach publicznych (a dokładniej – niski deficyt, czyli niski poziom zadłużenia państwa), a także niski poziom stóp procentowych. Kraje, które spełniają te kryteria, w naturalny sposób pokazują potencjalnym inwestorom, że prowadzą rozważną, bezpieczną dla przedsiębiorców politykę gospodarczą – a to zachęca do inwestowania. (1)

Po drugie, dzięki wejściu do strefy euro polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do kapitału, czyli dodatkowych środków na rozwój, pozyskiwanych w formie pożyczki lub inwestycji instytucji finansowej (np. funduszu inwestycyjnego) w firmę lub konkretne przedsięwzięcie. Przepływy kapitału są tańsze i łatwiejsze, gdy występują w ramach jednej waluty, ponieważ żadna z zaangażowanych stron nie musi ponosić kosztów transakcyjnych (czyli kosztów wymiany walut i kosztów zabezpieczenia ryzyka kursu). Co więcej, kapitał jest tańszy na rynku euro niż na rynku złotego. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jest go w strefie euro po prostu więcej – a więc, zgodnie z prawem popytu i podaży, jego cena spada. Po drugie, jest tańszy również dlatego, że przez ostatnie 20 lat stopy procentowe zawsze były w strefie euro niższe niż w Polsce. Po wejściu Polski do strefy euro zdobycie kapitału na dalszy rozwój przedsiębiorstwa będzie prostsze niż jest to obecnie w Polsce, a to przełoży się także na rozwój gospodarczy i korzyści dla obywateli. (2)

Również niższe stopy procentowe w strefie euro – o których piszemy w szczegółach tutaj – będą korzystne dla przedsiębiorców. Gdy stopy procentowe są niskie, niższe są koszty odsetkowe kredytu, co oznacza, że kredytobiorca mniej „dopłaca” do zaciągniętego kredytu. Dzięki temu może sobie pozwolić na pożyczenie większej kwoty (a więc, na większą inwestycję w rozwój swojego przedsięwzięcia) albo przeznaczyć środki zaoszczędzone na odsetkach na dalszy rozwój firmy. (3) Oczywiście, przy niskich stopach procentowych warto zadbać o odpowiednie regulacje – takie, które pozwolą sprawować tzw. nadzór makro-ostrożnościowy nad rynkiem „tanich” kredytów i zapobiegać powstawaniu „baniek”, które w ostatnich latach obserwowaliśmy np. w Hiszpanii na rynku budowalnym i mieszkaniowym. (6)

Wreszcie, także wyeliminowanie kosztów transakcyjnych i kosztów związanych z ryzykiem transakcyjnym (o czym piszemy także tutaj) pozwoli zapewnić Polsce większą stabilność walutową i zachęci inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce. (4)

Obecność w strefie euro to także silniejsze zakotwiczenie Polski w Unii Europejskiej, która jest przez inwestorów postrzegana jako atrakcyjny rynek do inwestowania – w dużej mierze właśnie dzięki stabilnej walucie i swobodzie przepływu towarów i usług między krajami UE.

  1. Lachowicz, M. (2008) 'Dotychczasowy bilans korzyści i kosztów z utworzenia strefy euro’, Bank i Kredyt, nr 9, s. 10-13. Dostępne: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/156983300 [Data dostępu: 26.08.2022]
  2. Komisja Europejska (2011) Jakie korzyści euro przynosi nam wszystkim? Dostępne: https://www.nbp.pl/cie/download/korzysci_z_euro.pdf [Data dostępu: 27.08.2022]
  3. Ramotowski, J. (2013) 'Jaki będzie koszt kredytu po wejściu do strefy euro’, Obserwator Finansowy, 06.02. Dostępne: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/jaki-bedzie-koszt-kredytu-po-wejsciu-do-strefy-euro [Data dostępu: 27.08.2022]
  4. Puchalska, K. (2008) 'Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Czego oczekują polskie przedsiębiorstwa po przystąpieniu do strefy euro?’, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, część V., Narodowy Bank Polski. Dostępne: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/o_euro/re.html [Data dostępu: 27.08.2022]
  5. Sondermann, D. and Vansteenkiste I. (2019) 'Did the euro change the nature of FDI flows among member states?’ European Central Bank, Working Paper Series No 2275. Dostępne: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2275~ece268a0e3.en.pdf [Data Dostępu 28.08.2022]
  6. Daly S. and Zarco J. (2015) 'The Global Economic Crisis: Spain’s Housing Bubble’, Expert Journal of Finance, vol. 3. Dostępne: https://finance.expertjournals.com/ark:/16759/EJF_306daly40-44.pdf [Data Dostępu 28.08.2022]