Wprowadzenie euro będzie korzystne dla polskich przedsiębiorców.

Fakt

Obecnie polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi na rynkach krajów strefy euro, muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Chodzi o koszty transakcyjne, czyli po prostu koszty wymiany walut, a także o koszty związane z ryzykiem kursu walut. Przedsiębiorcy, planując swoje budżety i ceny eksportowanych produktów, muszą brać pod uwagę, że kurs wymiany może się zmienić na ich niekorzyść. Zostawiają więc na taką okoliczność pewien margines w budżecie lub ubezpieczają się od ryzyka walutowego, ponosząc kolejne koszty. W efekcie często nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż po tak niskiej cenie, jak ich konkurenci produkujący w strefie euro, którzy nie ponoszą tego typu kosztów. Dlatego wejście do strefy euro zwiększy konkurencyjność cenową polskich przedsiębiorców. Warto przy tym dodać, że już teraz około 80% polskiego handlu jest rozliczane w euro, więc liczba przedsiębiorców, którzy skorzystaliby na wprowadzeniu euro jest niebagatelna. (1)

Euro to także dostęp do tańszych kredytów i kapitału inwestycyjnego dla przedsiębiorców. (2) Dlaczego? Po wejściu do strefy euro Narodowy Bank Polski przekaże kompetencje w zakresie wyznaczania wysokości stóp procentowych Europejskiemu Bankowi Centralnemu, a na przestrzeni ostatnich 20 lat stopy procentowe w strefie euro nigdy nie były wyższe niż stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski. Obrazują to wykresy 1. i 2., na których możemy zobaczyć, że podczas gdy w różnych momentach historii w Polsce stopy osiągały poziom nawet blisko 7%, w strefie euro przyjęły one wartość maksymalną, 4.25%, w 2008 roku, w trakcie globalnego kryzysu finansowego.

Część ekonomistów wskazuje, że obecnie (pod koniec 2022 roku) stopy procentowe w Polsce i w strefie euro powinny być wyższe, aby szybciej poradzić sobie z podwyższoną inflacją. Jednak nawet gdyby doszłoby do takiego podwyższenia stóp procentowych, jest bardzo prawdopodobne, że w strefie euro nadal byłyby one niższe niż w Polsce.

Wykres 1. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego w okresie 28.12.2002 – 28.12.2022 (3)

Wykres 2. Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego w okresie 28.12.2002 – 28.12.2022 (4)

Wysokość stóp procentowych bezpośrednio oddziałuje na koszt kredytu, czyli na to, jak dużo, oprócz samej pożyczonej kwoty, będziemy musieli oddać bankowi. Im wyższe stopy procentowe, tym większy koszt kredytu. W okresach, gdy stopy procentowe są wysokie, przedsiębiorcy – tak samo jak my – często wstrzymują się z pożyczkami, bo są one nieopłacalne. Gdy stopy są niskie, mogą z większym komfortem zdecydować się na kredyt, dzięki któremu sfinansują dalszy rozwój swojej firmy (np. nową halę produkcyjną czy zatrudnienie kolejnych osób). Niskie stopy procentowe są więc korzystne dla perspektyw rozwojowych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich 20 lat stopy procentowe w strefie euro zawsze były niższe niż stopy procentowe w Polsce, po wejściu do strefy euro możemy liczyć de facto na zmniejszenie wysokości stóp procentowych.

Obecność w strefie euro przyniesie nam także silniejsze zakotwiczenie w Unii Europejskiej i dostęp do jej “jądra decyzyjnego”, co pozytywnie wpłynie na integrację gospodarczą. Polska stanie się atrakcyjniejszym rynkiem do inwestowania dla zagranicznych firm, a i przed polskimi przedsiębiorcami wejście do strefy euro otworzy nowe możliwości inwestycyjne, z których skorzystają długofalowo wszyscy obywatele. Rozwój polskich przedsiębiorstw będzie bowiem skutkował większym zatrudnieniem i większymi wpływami z podatków do budżetu państwa. Stopniowo będzie się zmieniać także struktura polskiej gospodarki – polskie firmy będą dostarczać bardziej innowacyjne towary i usługi o większej wartości dodanej, a to długofalowo wpłynie na zwiększenie zarobków Polaków i podniesienie się ich poziomu życia.

  1. Najwyższa Izba Kontroli (2019) Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? Dostępne: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/czy-polska-powinna-przystapic-do-strefy-euro.html [Data dostępu: 26.08.2022]
  2. Hryniewicka, M. (2017) 'Polskie przedsiębiorstwa – Koszty i korzyści przystąpienia do Strefy Euro’, Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, T. 42, nr 1, s. 63-72. Dostępne: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0154 [Data dostępu: 26.08.2022]
  3. Portal TradingEconomics (www.tradingeconomics.com) za Narodowym Bankiem Polskim [Data dostępu: 28.12.2022]
  4. Portal TradingEconomics (www.tradingeconomics.com) za Europejskim Bankiem Centralnym [Data dostępu: 28.12.2022]