Euro jest walutą tak samo niestabilną i podatną na wstrząsy jak złoty.

Mit

Dane kursowe potwierdzają, że euro jest historycznie bardziej stabilne niż złoty i nie podlega dużym wahaniom kursowym. (1,2,3,4)

Stabilność waluty euro wynika z polityki prowadzonej przez Europejski Bank Centralny, który operuje m.in. takimi narzędziami polityki pieniężnej, jak stopy procentowe (więcej o tym, jak działają stopy procentowe przeczytasz tutaj). Nawet jeśli również w strefie euro zdarzają się okresy, w których polityka Europejskiego Banku Centralnego nie jest adekwatna do sytuacji gospodarczej i potrzeb mieszkańców strefy euro, to w długim okresie stopy procentowe w strefie euro wciąż cechują się mniejszą zmiennością niż stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski dla złotego. (5,6)

Stabilna waluta i stabilne stopy procentowe ułatwiają przedsiębiorcom długoterminowe planowanie i zachęcają do inwestycji, co zwiększa konkurencyjność gospodarczą kraju. Ponadto stabilne stopy procentowe pozytywnie wpływają na skuteczne zarządzanie budżetem państwa w dłuższej perspektywie czasowej (ich wysokość wpływa bowiem na koszty obsługi zadłużenia przez państwo).

Euro jest stabilne również dlatego, że jest walutą międzynarodową i drugą (po dolarze) walutą rezerwową. Oznacza to, że inwestorzy na rynkach światowych mają do tej waluty duże zaufanie – ufają, że jej wartość nie spadnie znacząco w czasie). Krajowe banki centralne gromadzą w niej swoje rezerwy. Głównym celem gromadzenia rezerw jest zapewnienie większej stabilności gospodarczej poprzez zapobieganie kryzysom walutowym i łagodzenie ich skutków. (9)

Strefa euro to także jeden z największych i najważniejszych rynków na świecie. Waluty dużych rynków są co do zasady stabilniejsze niż waluty krajowych gospodarek (takie jak polski złoty). Dobrze obrazuje to fakt, że nawet w obliczu poważnych problemów gospodarczych i zadłużeniowych kilku państw strefy euro (np. kryzys w Grecji, o którym pisaliśmy tutaj), strefa euro cały czas funkcjonowała stabilnie, a wewnętrzne kryzysy tych państw nie przełożyły się w znaczący sposób na zaufanie rynków światowych do euro. (10)


  1. European Central Bank (2022) Euro foreign exchange reference rates. Dostępne: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html [Data dostępu: 25.08.2022]
  2. Portal TradingEconomics (2022) 1993-2021 Historical Data – Quote – Chart Dostępne: https://tradingeconomics.com/poland/currency [Data dostępu: 25.08.2022]
  3. Rosati, D. (2022) Euro. Mity i Fakty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79-85.
  4. Portal Eurostat: Statistics Explained (2022) Exchange rates and interest rates Dostępne: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Exchange_rates_and_interest_rates [Data dostępu: 25.08.2022]
  5. Narodowy Bank Polski (2022) Statystyka: Podstawowe wykresy. Dostępne: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html [Data dostępu: 25.08.2022]
  6. European Central Bank (2022) Euro area bank interest rate statistics: May 2022. Dostępne:https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/mfi/html/ecb.mir2205~d836c17a9d.en.html [Data dostępu: 25.08.2022]
  7. European Central Bank (2022) Stopy inflacji – Wskaźnik cen konsumpcyjnych. Dostępne: https://www.euro-area-statistics.org/inflation-rates?cr=eur&lg=pl [Data dostępu: 25.08.2022]
  8. https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/inflacja-rdr-pol
  9. Mucha-Leszko, B. (2022) ‘Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej’, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, vol. 48, nr 1, str 151-159. Dostępne: https://journals.umcs.pl/h/article/view/88 [Data dostępu: 28.09.2022]
  10. Rosati, D. (2022) Euro. Mity i Fakty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 74-79.