Polska nie ma obowiązku przystąpienia do strefy euro.

Mit

Przystąpienie Polski do strefy euro to nie kwestia tego czy, tylko kiedy. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) ma obowiązek uczestnictwa w unii gospodarczo-walutowej i – po spełnieniu wymaganych warunków, zwanych kryteriami konwergencji (2) – przyjęcia wspólnej waluty. Te obowiązki nakłada na nas Traktat o Unii Europejskiej (tzw. Traktat z Maastricht), który przyjęliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku. (1,2)

  1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, 2012), Artykuły 109e, 109j-109l. Dostęp: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326. Dostępne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT [Data dostępu: 25.08.2022]
  2. Portal Consilium Rady UE i Rady Europejskiej (2022) Wejście do strefy euro. Dostępne: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/joining-the-euro-area/ [Data dostępu: 25.08.2022]