Co warto wiedzieć o euro?

Co warto wiedzieć o euro?

Euro to przyszła polska waluta. Dołączając do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się również do dołączenia do strefy euro. Przyjęcie nowego pieniądza jest więc kwestią czasu. Aby odpowiedzialnie wykonać ten krok, powinniśmy wiedzieć o euro jak najwięcej. Oto kilka ciekawych informacji o euro, które warto znać!

Wprowadzenie euro poprawi bezpieczeństwo Polski

Obecność Polski w strefie euro to gwarancja większego bezpieczeństwa. Strefa euro może stać się dla nas swego rodzaju “gospodarczym NATO”, chroniąc przed skutkami trudnych sytuacji geopolitycznych, czego nie da nam złoty. 

Mogliśmy to zauważyć m. in. w momencie ataku Rosji na Ukrainę. Wartość złotego, w przeciwieństwie do euro, spadła wtedy drastycznie. Dlaczego? Euro jest walutą międzynarodową, która jest bardziej odporna na geopolityczne zawirowania. Jednocześnie, w takiej sytuacji, również inne kraje, których te zawirowania z pozoru nie dotyczą, zmuszone byłyby dbać o wartość wspólnej waluty, także dla swojego interesu.

Euro pomoże nam promować Polskę za granicą

Każde państwo strefy euro ma prawo do emitowania monet euro. Rewers jest uniwersalny – taki sam dla każdego państwa członkowskiego strefy. Awersem jest z kolei tzw. “strona narodowa” – inna dla każdego państwa. Po dołączeniu do strefy euro, moglibyśmy stworzyć projekt “polskich monet euro”. Co ważne, niezależnie od tego, w jakim państwie powstała moneta, może być ona wykorzystywana w każdym innym państwie. Pozwoliłoby to na promowanie polskich symboli i kultury wśród osób posługujących się tą walutą.. 

Nie bez znaczenia jest także większe otwarcie się na podróżujących z pozostałych państw członkowskich oraz innych stref świata, znosząc utrudnienie jakim jest wymiana waluty i wiążące się z tym koszty transakcyjne.

Żeby wejść do strefy euro, trzeba spełnić cztery warunki

Każde państwo, które chce wejść do strefy euro musi spełnić cztery konieczne warunki. Są to tzw. “kryteria konwergencji” i są one takie same dla każdego państwa. 

  • Po pierwsze, jest to stabilność cen – inflacja może przekraczać maksymalnie o 1,5 pkt proc. inflację w trzech najbardziej stabilnych cenowo państwach strefy. 
  • Po drugie, państwo chcące przyjąć euro musi utrzymywać stabilność fiskalną, a więc nie być objętym procedurą nadmiernego deficytu. 
  • Po trzecie, państwo wchodzące do strefy euro musi przynajmniej przez 2 lata być obecnym w mechanizmie ERM II, polegającym na wzajemnej stabilizacji walut krajów członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
  • Po czwarte, średnia długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać stopy procentowej w trzech państwach strefy euro o najniższej inflacji o więcej niż 2 pkt proc. 

Dopiero po spełnieniu wszystkich czterech warunków, państwo może wnioskować o dołączenie do strefy euro.

Przygotowywanie się do wejścia do strefy euro jest korzystne dla gospodarki

Nawet samo przygotowywanie się przez państwo do przyjęcia euro jest sytuacją o pozytywnym wpływie na gospodarkę. Dążenie do spełnienia kryteriów konwergencji zmusza do prowadzenia odpowiedzialnej polityki gospodarczej, której efektem jest poprawa dobrobytu obywateli. Państwo, które chce dołączyć do strefy euro musi być w stabilnej sytuacji budżetowej, utrzymywać stosunkowo niską inflacją i odpowiednio niskie stopy procentowe. Spełnianie tych kryteriów, jak i samo dążenie do ich spełnienia wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki i stan państwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Po więcej wartych poznania informacji o wspólnej walucie, sprawdź treści na stronie KursNaEuro.pl.