Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (2010)

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (2010)

Ministerstwo Finansów, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Warszawa, październik 2010 r.

 

CZYTAJ RAPORT

 

Głównym celem opracowania Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE) – dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2010 r. – jest zdefiniowanie niezbędnych działań przygotowawczych do wprowadzenia euro w Polsce oraz ich optymalnej sekwencji. Z uwagi na wciąż dużą niepewność dotyczącą skutków, najpoważniejszego od czasów Wielkiego Kryzysu, załamania koniunktury w gospodarce światowej, w dokumencie nie określono daty wprowadzenia wspólnej waluty, a harmonogram działań sformułowano warunkowo względem dnia wprowadzenia euro. Rozwinięto i doprecyzowano natomiast, wskazane w Uwarunkowaniach realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę, warunki formalne wejścia Polski do strefy euro oraz przedstawiono bilans netto przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Do Ram Strategicznych NPWE dołączono również dwa dokumenty uzupełniające: Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań oraz Kryzys grecki – geneza i konsekwencje.