Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014)

Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014)

Raport Narodowego Banku Polskiego, 2014

 

CZYTAJ RAPORT

 

W raporcie “Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro” przedstawiono propozycję strategii integracji Polski ze strefą euro. Strategia ta opiera się na czterech filarach:

  • ukierunkowaniu polityki gospodarczej Polski na trwałe wypełnienie kryteriów konwergencji, w szczególności dotyczących dyscypliny fiskalnej;
  • podjęciu dodatkowych działań wzmacniających potencjał polskiej gospodarki, w tym w obszarze instytucjonalnym;
  • gruntownym przygotowaniu techniczno-organizacyjnej strony procesu;
  • ustabilizowaniu sytuacji w strefie euro, a w szczególności poprzez wzmocnienie instytucjonalne strefy.

Eksperci Narodowego Banku Polskiego omawiają w raporcie najważniejsze wyzwania ekonomiczne związane z integracją Polski ze strefą euro.

Pierwsza część raportu, pt. „Wzmocnienie instytucjonalne strefy euro”, pokazuje, w jakim zakresie już wprowadzone oraz planowane zmiany instytucjonalne poprawiają fundamenty wspólnego obszaru walutowego oraz jakie są konsekwencje tych zmian dla polskiej gospodarki. Obecny kształt i przyszła dynamika struktury instytucjonalnej strefy euro, to, zdaniem autorów, najważniejszy czynnik określający uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania kraju w Unii Walutowej. W tym zakresie kluczowe wyzwania dotyczą stopnia integracji fiskalnej, gospodarczej oraz finansowej.

W drugiej części raportu, pt. „Wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki”, omówiono warunki niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki w Unii Walutowej, opierając rozważania o analizę doświadczeń innych krajów strefy euro. Zbadano, które cechy strukturalne gospodarek krajów członkowskich zwiększają prawdopodobieństwo realizacji scenariusza przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a które – ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych.

Najważniejszym czynnikiem wewnętrznym, tj. zależnym od krajowej polityki gospodarczej, warunkującym strategię integracji, jest stopień przygotowania polskiej gospodarki do stania się częścią wspólnego obszaru walutowego. W tej perspektywie niezwykle istotne jest, aby decyzja o przystąpieniu do strefy euro była poprzedzona przemyślanym programem reform, prowadzących do wzmocnienia fundamentów polskiej gospodarki i dostosowania ich do uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem w Unii Walutowej.

Należy podkreślić, że raport “Ekonomiczne wyzwania integracji…” nie stanowi całościowej analizy skutków przyjęcia euro przez Polskę. Autorzy nie poruszają w nim m.in. kwestii politycznych konsekwencji pozostawania poza strefą euro. Raport koncentruje się wyłącznie na wyzwaniach ekonomicznych i w takim sensie stanowi swego rodzaju “listę kontrolną” kwestii wymagających rozwiązania przed przyjęciem euro.