Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 (2012)

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 (2012)

dr Krzysztof Iszkowski, Centrum Studiów nad Demokracją, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Konrad Adenauer Stiftung, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2012

 

CZYTAJ RAPORT

 

W 2008 roku premier Donald Tusk złożył deklarację, że wprowadzenie euro w Polsce będzie możliwe w przeciągu kolejnych trzech lat. Rozpoczęliśmy już rok 2012 i nawet nie widać konkretnej perspektywy czasowej naszego członkostwa w Unii Walutowej. Opóźnienie można tłumaczyć niepewną sytuacją ekonomiczną w strefie euro, jak i na całym świecie. Jednakże nie uzasadnia to zupełnego wyciszenia debaty na temat perspektyw naszego członkostwa i warunków, które musimy spełnić. Nawet jeżeli wejście do strefy euro w najbliższej przyszłości nie jest pewne, warto zadać kilka pytań: Czy dalej celem Polski jest członkostwo w Unii Walutowej? Jakie są perspektywy czasowe tego procesu? Czy należy podjąć działania przygotowawcze, które pozwolą nam przyjąć euro w momencie, który uznamy za korzystny? Jak informować o tym procesie społeczeństwo? Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce uważają, że potrzebna jest szeroka debata na ten temat, zarówno na poziomie eksperckim, jak i pośród opinii publicznej. Dlatego prezentujemy niniejszy raport. Prosimy o traktowanie go jako wstępu do dyskusji. Jesteśmy otwarci na kolejne głosy i opinie.

Dr Christian Schmitz
Dyrektor Fundacji Konrada

Anna Radwan
Prezes Polskiej Fundacji Adenauera w Polsce im. Roberta Schumana