Czy Polska będzie miała jakikolwiek wpływ na politykę EBC?

Czy Polska będzie miała jakikolwiek wpływ na politykę EBC?

Tak, ponieważ struktura Europejskiego Banku Centralnego (EBC) została zaprojektowana w taki sposób, żeby państwa członkowskie Unii Europejskiej należące do strefy euro miały znaczący wpływ na jego funkcjonowanie. Dowodem na to jest fakt, że głównym organem decyzyjnym EBC jest tzw. Rada Prezesów. W jej skład wchodzi sześcioosobowy zarząd i prezesi krajowych banków centralnych wszystkich państw strefy euro. Do kompetencji Rady Prezesów należy uchwalanie wytycznych oraz podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań EBC i Eurosystemu, a także kształtowanie polityki pieniężnej euro, a więc podejmowanie decyzji dotyczących celów monetarnych, podstawowych stóp procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie. Ponadto Rada Prezesów wykonuje zadania z zakresu nadzoru bankowego. Gdy Polska przystąpi do strefy euro, tak jak wszystkie inne kraje strefy euro zyska przedstawicielstwo prezesa NBP w Radzie Prezesów EBC.

ZADAJ SWOJE PYTANIE