„Polska na drodze do euro”, red. Anna Sroka, Konstanty Wojtaszczyk (2010)

„Polska na drodze do euro”, red. Anna Sroka, Konstanty Wojtaszczyk (2010)

W książce “Polska na drodze do euro” przeanalizowane zostały różne uwarunkowania geograficzne, ekonomiczne, ustrojowe, polityczne, prawne i społeczne krajów tworzących strefę euro. Analiza uwarunkowań innych krajów strefy euro jest dla autorów książki przyczynkiem do refleksji na temat uwarunkowań niezbędnych (czy też korzystnych) dla wprowadzenia euro w Polsce.

W części ekonomicznej przedstawiono moment  wejścia do strefy euro i ocenę aktualnego stanu wspólnej waluty, a także omówiono prognozowane skutki gospodarcze przyjęcia euro w Polsce. W kontekście politycznym i społecznym autorzy poruszają m.in. kwestie takie jak stosunek różnych partii politycznych do wprowadzenia euro w Polsce czy stosunek związków zawodowych i organizacji pracodawców do euro.

Zmieniające się na przestrzeni lat podejście Polek i Polaków do euro zostało szeroko opisane w rozdziale “Opinia publiczna wobec wprowadzenia euro w Polsce.” W książce omówiono także szereg zagadnień prawno-ustrojowych związanych z członkostwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej. Podjęta została m.in. analiza kwestii nowelizacji Konstytucji RP w celu umożliwienia przyjęcia wspólnej waluty.