Wprowadzenie euro spowoduje, że będę dostawać mniejszą pensję/emeryturę/świadczenia.

Mit

W momencie wejścia do strefy Euro wszystkie ceny, a także zarobki, emerytury, renty, stypendia, zasiłki i wszelkie przepływy pieniędzy w ramach umów zostaną przeliczone po jednakowym kursie wymiany. (1)

Oznacza to, że jeżeli w tym momencie kurs euro do złotego będzie wynosił 4,50 – wszystko zostanie podzielone przez 4,50 i w ten sposób zamienione na euro. Chleb, który kosztował 4,50 zł będzie kosztował 1 euro, a jeśli ktoś zarabiał 3000 zł – będzie zarabiał 667 euro.

Teraz (2022) Kurs wymiany Po wprowadzeniu euro
Chleb: 4,50 zł 1 euro = 4,50 zł 1 euro
Bilet do kina: 23 zł 1 euro = 4,50 zł 5,10 euro
Pensja: 3000 zł 1 euro = 4,50 zł 667 euro
500+ 1 euro = 4,50 zł 111 euro

Pieniądze, które dotychczas otrzymywaliśmy w ramach pensji czy emerytury, będą więc po przejściu na euro warte dokładnie tyle samo, co wcześniej. Innymi słowy, w przeliczeniu na bochenki chleba, siła nabywcza pensji, emerytury czy np. świadczenia 500+, będzie taka sama. 

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, 2012), Artykuł 140. Dostępne: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT [Data dostępu: 25.08.2022]