Wprowadzenie euro spowoduje, że będę dostawać mniejszą pensję/emeryturę/świadczenia.

Mit

W momencie wejścia do strefy Euro wszystkie ceny, a także zarobki, emerytury, renty, stypendia, zasiłki i wszelkie przepływy pieniędzy w ramach umów, zostaną przeliczone po jednakowym kursie wymiany. (1)

Oznacza to, że jeżeli w tym momencie kurs euro do złotego będzie wynosił 4,50 – wszystko zostanie podzielone przez 4,50 i w ten sposób zamienione na euro. Chleb, który kosztował 4,50 zł będzie kosztował 1 euro, a jeśli ktoś zarabiał na godzinę 22,50 zł – będzie zarabiał 5 euro. Pieniądze, które dotychczas otrzymywaliśmy w ramach pensji czy emerytury, będą więc po przejściu na euro warte dokładnie tyle samo, co wcześniej. Innymi słowy, w przeliczeniu na bochenki chleba, siła nabywcza pensji, emerytury czy np. Świadczenia 500+, będzie taka sama. 

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, 2012), Artykuł 140. Dostępne: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT [Data dostępu: 25.08.2022]