Fakty i mity

Mit

Euro jest walutą tak samo niestabilną i podatną na wstrząsy jak złoty.

Dane kursowe potwierdzają, że euro jest historycznie bardziej stabilne niż złoty i nie podlega dużym wahaniom kursowym. (1,2,3,4) Stabilność waluty euro wynika z polityki prowadzonej przez Europejski Bank Centralny, który operuje m.in. takimi narz...
Fakt

Wprowadzenie euro wpłynie pozytywnie na inwestycje w Polsce.

Analizy ekonomiczne Europejskiego Banku Centralnego potwierdzają, że wspólna waluta zwiększa napływ inwestycji do strefy euro. (5) Po pierwsze, wstąpienie do strefy euro wymaga spełnienia przez dany kraj tzw. kryteriów konwergencji. Należy wykazać...
Mit

Euro to projekt polityczny, więc służy tylko politykom.

Nie można zaprzeczyć, że cały proces integracji europejskiej odbywał się równolegle na poziomie politycznym i ekonomicznym. Jednak samo wprowadzenie euro było projektem w głównej mierze motywowanym ekonomicznie. Warto przypomnieć, że poprzedzały j...
Mit

Polska nie ma obowiązku przystąpienia do strefy euro.

Przystąpienie Polski do strefy euro to nie kwestia tego czy, tylko kiedy. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) ma obowiązek uczestnictwa w unii gospodarczo-walutowej i – po spełnieniu wymaganych warunków, zwanych kryter...
Fakt

Dzięki euro unikniemy dodatkowych kosztów podczas wyjazdów zagranicznych i zakupów przez internet.

Pomimo nowoczesnych form płatności oraz dostępnych na rynku narzędzi finansowych umożliwiających wymianę walut, które oferują banki czy start-upy finansowe, sama konieczność wymiany złotówek na euro podczas podróży do krajów strefy euro jest źródł...
Mit

Wprowadzenie euro spowoduje, że będę dostawać mniejszą pensję/emeryturę/świadczenia.

W momencie wejścia do strefy Euro wszystkie ceny, a także zarobki, emerytury, renty, stypendia, zasiłki i wszelkie przepływy pieniędzy w ramach umów zostaną przeliczone po jednakowym kursie wymiany. (1) Oznacza to, że jeżeli w tym momencie kurs eu...
Fakt

Wprowadzenie euro będzie korzystne dla polskich przedsiębiorców.

Obecnie polscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje produkty lub usługi na rynkach krajów strefy euro, muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Chodzi o koszty transakcyjne, czyli po prostu koszty wymiany walut, a także o koszty związane z ryzyk...
Mit

Polityka pieniężna prowadzona na poziomie strefy euro jest bardziej podatna na naciski polityczne.

Jest wręcz odwrotnie – to polityka pieniężna prowadzona na poziomie krajowym jest bardziej podatna na naciski polityczne. Dlaczego tak się dzieje? W Polsce za kształtowanie polityki pieniężnej odpowiada Narodowy Bank Polski, a głównym celem tej po...