Większość polskich przedsiębiorców nadal chce wspólnej waluty. Wyniki badania Grant Thornton

Większość polskich przedsiębiorców nadal chce wspólnej waluty. Wyniki badania Grant Thornton

Zgodnie z badaniem Grant Thornton, 48% szefów dużych i średnich firm chciałoby wejścia Polski do strefy euro. Przeciwnego zdania jest 42%. Zwolenników euro wśród przedsiębiorców nadal jest więcej choć  w 2023 roku w badaniu wykonanym przez Grant Thornton, było ich aż 54%, o 6 punktów procentowych więcej niż teraz. Dlaczego?

Wpływ może mieć dezinformacja dotycząca euro, która funkcjonuje obecnie w przestrzeni publicznej. Tymczasem euro to dla Polski liczne korzyści, które odczują najmocniej właśnie przedsiębiorcy.

Po pierwsze, dołączenie do strefy euro pozwoli na wyeliminowanie kosztów wymiany walutowej, wynikających z wahań kursów walutowych. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, w której bardzo dużą część naszej wymiany handlowej odbywa się z państwami należącymi do strefy euro. Stosowanie jednej waluty przez Polskę i państwa strefy euro znacząco ułatwiłoby prowadzenie działalności gospodarczej, obniżając jej koszty i, przede wszystkim, ograniczając ryzyko wynikające z wahań kursów walutowych. Brak ryzyka wynikającego ze zmian wartości walut pomógłby przedsiębiorcom w uzyskaniu jak najkorzystniejszych cen. Euro poprawiłoby też przejrzystość transakcji, ułatwiając porównywanie cen, a w konsekwencji zachęcając do dokonywania wymiany handlowej w euro i inwestowania, poprawiając naszą sytuację gospodarczą.

Inną korzyścią dla przedsiębiorców wynikającą z pełnej obecności Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej jest łatwiejszy dostęp do kapitału inwestycyjnego, w tym tańszych kredytów. Niższe niż w Polscestopy procentowe obowiązujące w strefie euro, ustalane przez Europejski Bank Centralny, zachęcają do inwestowania. Dostęp do tańszych kredytów, spłacanych w przewidywalnych ratach, dałby polskim przedsiębiorcom komfort, pobudzając inwestycje w Polsce, a w konsekwencji napędzając naszą gospodarkę. To z kolei prowadzi do licznych nowych możliwości inwestycyjnych, stanowiących zysk dla wszystkich obywateli.  Dobra polityka Europejska Banku Centralnego, co pokazuje m.in. ostatni kryzys inflacyjny obecny w całej Europie, oprócz stabilności stóp procentowych, gwarantuje także stabilność cen. Inflacja w strefie euro rzadko jest wyższa niż ta w Polsce. To pozwala przedsiębiorcom na bezpieczne inwestowanie, bez obaw o utratę wartości posiadanych przez nich oszczędności.

Kolejną istotną korzyścią jest większa stabilność ekonomiczna, którą euro mogłoby przynieść polskim przedsiębiorcom. Wspólna waluta eliminuje ryzyko gwałtownej deprecjacji narodowej waluty, które jest obecne w przypadku złotego. Taka stabilność kursu walutowego przyczynia się do zwiększenia zaufania inwestorów zagranicznych, którzy są bardziej skłonni do inwestowania w kraju o stabilnej walucie. Większe inwestycje oznaczają rozwój nowych technologii, wzrost zatrudnienia oraz wyższe dochody podatkowe dla państwa.

Dodatkowo, członkostwo w strefie euro może zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Przedsiębiorcy mogliby oferować swoje produkty i usługi w cenach w euro, co ułatwiłoby im eksport do krajów strefy euro, eliminując bariery związane z kursami wymiany walut. Ułatwiony eksport może prowadzić do wzrostu przychodów i umocnienia pozycji polskich firm na globalnym rynku. Nie można również zapomnieć o korzyściach administracyjnych, które przyniosłoby wprowadzenie euro. Zniknięcie konieczności prowadzenia transakcji w różnych walutach uprościłoby procesy księgowe i finansowe, redukując tym samym koszty operacyjne przedsiębiorstw. Standaryzacja walutowa oznaczałaby również mniej biurokracji oraz łatwiejsze planowanie finansowe i strategiczne.

Podsumowując, korzyści dla polskich przedsiębiorców wynikające z wprowadzenia euro są wielorakie i obejmują eliminację ryzyka kursowego, łatwiejszy dostęp do kapitału, większą stabilność ekonomiczną, zwiększoną konkurencyjność na rynkach międzynarodowych oraz uproszczenie procesów administracyjnych. Choć obecnie poparcie dla wprowadzenia euro może być niższe niż w przeszłości, warto, aby przedsiębiorcy i decydenci ponownie rozważyli te argumenty i potencjalne korzyści, jakie niesie za sobą członkostwo w strefie euro. W długoterminowej perspektywie, przystąpienie do strefy euro mogłoby stać się kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój gospodarczy Polski, przynosząc zyski zarówno przedsiębiorcom, jak i całemu społeczeństwu.