Drudzy po dolarze amerykańskim. Euro jako waluta międzynarodowa

Drudzy po dolarze amerykańskim. Euro jako waluta międzynarodowa

Jednym z zamysłów przyświecającym twórcom euro było wzmocnienie geopolitycznej pozycji Europy poprzez stworzenie wspólnej, silnej waluty wykorzystywanej także w handlu międzynarodowym. W tej chwili z euro korzysta prawie 350 mln ludzi w państwach strefy euro i miliony ludzi poza nią, wykorzystując euro jako walutę do dużych i małych transakcji wykonywanych w ramach handlu międzynarodowego.

Euro weszło do użytku w 1999 roku, 26 lat temu. W trakcie tych 26 lat stało się walutą z silną pozycją międzynarodową, drugą najważniejszą walutą świata po amerykańskim dolarze. Zgodnie z danymi Europejskiego Banku Centralnego, w 2022 roku prawie co trzecia (31,6%) płatność na świecie była wykonywana w euro (w dolarach 47,6%). Euro jest też drugą najchętniej wybieraną walutą wykorzystywaną do udzielania kredytów, pożyczek i utrzymywania rezerw walutowych, mając 20,5% udziału w globalnych rezerwach walutowych, 19,2% w pożyczkach międzynarodowych oraz 22% w długu międzynarodowym.

Szczególnie silną pozycję euro ma w świecie handlu, skutecznie konkurując z dolarem. W 2022 roku 59% eksportu towarów poza strefę euro było fakturowane w euro. W handlu usługami było to nieznacznie mniej – 58%.

Wzrost euro to wzrost Unii Europejskiej

Co daje euro jako silna waluta międzynarodowa? Korzyści jest wiele, ale największą z nich jest gwarancja bezpieczeństwa i stabilności. Silne euro wzmacnia stabilność globalnego systemu walutowego, ograniczając ryzyko wystąpienia dotkliwych kryzysów i chroniąc gospodarkę całej Unii Europejskiej przed wstrząsami kursowymi. Ważna rola europejskiej waluty w międzynarodowej gospodarce ma też wpływ na umacnianie strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Zmniejsza zależność UE od innych walut i wzmacnia pozycję samej Unii Europejskiej na świecie. Liczne podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Unii, dzięki silnemu euro, mogą liczyć także na większy wybór, nie ograniczając się tylko do dolara amerykańskiego, co pozwala także na zwiększenie autonomii samych obywateli. Dzięki swojej stabilności wynikającej między innymi z silnej roli na arenie międzynarodowej, euro pozwala także na obniżenie kosztów transakcji w handlu między państwami strefy euro, a państwami, które nie są jej członkami – jest to kolejny zysk na europejskich przedsiębiorców.

Jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej jest umocnienie pozycji międzynarodowej euro. Uatrakcyjnienie euro w oczach globalnych rynków zwiększa możliwości UE, a zwłaszcza państw wchodzących w skład strefy euro, w zakresie podejmowania strategicznych decyzji geopolitycznych. Ponadto, silna waluta pozwala na ułatwienie dostępu do wpływu na międzynarodowe rynki finansowe, a to z kolei może być źródłem finansowania różnych przedsięwzięć infrastrukturalnych Unii Europejskiej, zwłaszcza dwóch wielkich transformacji – tej cyfrowej i energetycznej.

Euro a złoty

Złoty nigdy nie stanie się walutą międzynarodową, pozostając walutą lokalną. Tego problemu nie ma euro, będące jedną z najsilniejszych walut na świecie. Dzięki temu jest bardziej odporne na różne wstrząsy geopolityczne, takie jak np. rosyjska inwazja na Ukrainę, kiedy to szczególnie mocno osłabła ukraińska hrywna, a także w mniejszym stopniu polski złoty.

Silna pozycja międzynarodowa euro to również szereg korzyści dla Polski. Przystąpienie do strefy euro mogłoby przyczynić się do stabilizacji polskiej gospodarki poprzez zmniejszenie ryzyka związane z wahaniem kursów walutowych oraz ułatwienie handlu z partnerami z Unii Europejskiej. Ponadto, korzystanie z euro, jako tej międzynarodowej, a nie, jak złoty, lokalnej, waluty, mogłoby zwiększyć zaufanie inwestorów zagranicznych do polskiego rynku, przyczyniając się do wzrostu inwestycji zagranicznych oraz szybszego rozwoju polskich firm na rynkach międzynarodowych. Dodatkowo, silna pozycja euro mogłaby pozwolić na zmniejszenie kosztów transakcji handlowych dla polskich przedsiębiorstw oraz obywateli, co przyczyniłoby się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Przystąpienie Polski do strefy euro byłoby także potwierdzeniem naszego zaangażowania w proces integracji europejskiej oraz umocnieniem naszej pozycji na arenie międzynarodowej.

Przyjęcie euro przez Polskę staje się coraz bardziej kluczowym krokiem w kontekście rozwoju gospodarczego i politycznego. Dążenie do spełnienia kryteriów wstąpienia do strefy euro, a docelowo przyjęcie wspólnej waluty powinno być rozważane jako strategiczny proces, który wspiera nasze dążenia do silniejszej integracji z Europą oraz umacnia naszą pozycję na świecie. Czas obrać kurs na euro!